دربارۀ ما

محتواتیم، تیمی متشکل از خالقان و تولیدکنندگان حرفه‌ای محتواست.

سرپرستی این تیم بر عهدۀ شاهین کلانتری است.

مدرسه نویسندگی یکی از کارهای محتواتیم است یا برعکس!