محتوا تکانی | بازبینی و به‌روزرسانی محتوا

بازبینی و به‌روزرسانی محتوا

بازبینی و به‌روزرسانی محتوا نزدیک عید که می‌شود، می‌توان در شهر نشانه‌های خانه‌تکانی را دید. دست‌هایی که از پنجره‌ها بیرون آمده و سعی می‌کنند به دورترین نقطۀ پنجره برسند و حسابی با روزنامه، شیشه را برق بیندازند. قالیچه‌هایی که از پنجره و لبۀ پشت‌بام آویزان می‌شوند. بند رخت‌هایی که صبورانه ملحفه‌های خیس را نگه می‌دارند […]